SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

สพป.นครราชสีมา เขต 3

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
people

จำนวนโรงเรียน

182

สพป.นครราชสีมา 1

ดำเนินการแล้ว

182 โรงเรียน

คงเหลือ 0

รับรองแล้ว

182 โรงเรียน

คงเหลือ 0

ยังไม่ดำเนินการ

0 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ขื่อโรงเรียน แนบไฟล์
1 30030000 สพป.นครราชสีมา เขต 3   
2 30030001 บ้านโกรกสำโรง   
3 30030002 บ้านไชยวาล   
4 30030003 บ้านดอนแสนสุข   
5 30030004 บ้านหนองต้อ   
6 30030005 บ้านหนองใหญ่   
7 30030006 บ้านใหญ่   
8 30030007 บ้านสระผักโพด   
9 30030008 บ้านซับก้านเหลือง   
10 30030009 บ้านหนองโสน   
11 30030010 บ้านหนองหว้าประชาอาสา   
12 30030011 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร   
13 30030012 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม   
14 30030013 บ้านโคกใบบัว   
15 30030014 บ้านมาบกราด   
16 30030015 บ้านตะกุดโนนระเวียง   
17 30030016 บ้านหนองโบสถ์   
18 30030017 บ้านไผ่   
19 30030018 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)   
20 30030019 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)   
21 30030020 จอมทองวิทยา   
22 30030021 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด   
23 30030022 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)   
24 30030023 บ้านทุ่งแขวน   
25 30030024 บ้านพนาหนองหิน   
26 30030025 บ้านหนองรัง   
27 30030026 บ้านแชะ   
28 30030027 บ้านดอนกรูด   
29 30030028 บ้านหนองตะแบก   
30 30030029 บ้านเทพนิมิต   
31 30030030 บ้านซับสะเดา   
32 30030031 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง   
33 30030032 ครบุรีวิทยา   
34 30030033 บ้านอังโกน-ห้วยทราย   
35 30030034 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)   
36 30030035 บ้านบุยายแลบ   
37 30030036 บ้านมาบตะโกเอน   
38 30030037 บ้านหนองสองห้อง   
39 30030038 บ้านหนองไทร   
40 30030039 บ้านทรัพย์เจริญ   
41 30030040 บ้านโปร่งสนวน   
42 30030041 บ้านไร่แหลมทอง   
43 30030042 บ้านลำเพียก   
44 30030043 บ้านหนองแคทราย   
45 30030044 บ้านบุหว้าสามัคคี   
46 30030045 บ้านหนองหินโคน   
47 30030046 บ้านสระว่านพระยา   
48 30030047 บ้านหนองเมา   
49 30030048 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์   
50 30030049 บ้านโคกสะอาด   
51 30030050 บ้านหนองเสือบอง   
52 30030051 บ้านกุดโบสถ์   
53 30030052 บ้านโคกโจด   
54 30030053 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก   
55 30030054 บ้านท่าเยี่ยม   
56 30030055 บ้านสมบัติเจริญ   
57 30030056 บ้านหนองสนวน   
58 30030057 บ้านหนองแดง   
59 30030058 บ้านโนนสมบูรณ์   
60 30030059 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์   
61 30030060 บ้านราษฎร์สามัคคี   
62 30030061 บ้านราษฎร์พัฒนา   
63 30030062 บ้านลำไซกง   
64 30030063 ตะแบกวิทยา   
65 30030064 บ้านปางไม้   
66 30030065 สามัคคีประชาสรรค์   
67 30030066 บ้านโคกไม้งาม   
68 30030067 บ้านสระตะเคียน   
69 30030068 บ้านสันติสุข   
70 30030069 บ้านหนองใหญ่พัฒนา   
71 30030070 บ้านดอนแขวนประชานุกูล   
72 30030071 บ้านสุขไพบูลย์   
73 30030072 บ้านหนองขนาก   
74 30030073 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม   
75 30030074 บ้านหน้ากลองวิทยา   
76 30030075 สกัดนาควิทยา   
77 30030076 ชุมชนบ้านเสิงสาง   
78 30030077 ท้าวสุรนารี(2521)   
79 30030078 บ้านสระประทีป   
80 30030079 บ้านหนองไผ่ใหญ่   
81 30030080 บ้านหนองหลักศิลา   
82 30030081 หนองไผ่วิทยา   
83 30030082 บ้านประชาสันต์   
84 30030083 บ้านหนองหิน   
85 30030084 บ้านนางเหริญ   
86 30030085 วัดหลุมข้าว   
87 30030086 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)   
88 30030087 วัดศีรษะกระบือ   
89 30030088 บ้านหนองล้างช้าง   
90 30030089 วัดมกุฎไทยาราม   
91 30030090 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา   
92 30030091 ม่วงแก้ววิทยาคาร   
93 30030092 จตุคามวิทยาคม   
94 30030093 บ้านโกรกหว้า   
95 30030094 วัดบ้านพร้าว   
96 30030096 วัดไม้เสี่ยว   
97 30030097 บ้านหนองผักไร   
98 30030098 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)   
99 30030099 ชุมชนบ้านตะขบ   
100 30030100 บ้านเขาพญาปราบ   
101 30030101 บ้านคลองสาริกา   
102 30030102 บ้านน้อย   
103 30030103 บ้านบุหัวช้าง   
104 30030104 บ้านยางกระทุง   
105 30030105 ป่าไม้อุทิศ 2   
106 30030106 บ้านโคกสำราญ   
107 30030107 บ้านวังหิน   
108 30030108 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)   
109 30030109 บ้านหนองตาด   
110 30030110 บ้านหนองนมนาง   
111 30030111 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)   
112 30030112 ไผ่สีสุก   
113 30030113 อาจวิทยาคาร   
114 30030114 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา   
115 30030115 วัดพรหมราช   
116 30030116 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี   
117 30030117 สวนหมากสงเคราะห์   
118 30030118 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)   
119 30030119 บ้านพันธ์สงวน   
120 30030120 บ้านหนองหญ้าขาว   
121 30030121 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง   
122 30030122 แหลมรวกบำรุง   
123 30030123 วัดโคกสระน้อย   
124 30030124 วัดทุ่งจาน   
125 30030125 วัดม่วง   
126 30030126 วัดหงษ์   
127 30030127 บ้านกลาง   
128 30030128 บ้านบ่อปลา   
129 30030129 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)   
130 30030130 หนองนกเขียนสามัคคี   
131 30030131 บ้านโนนแดง   
132 30030132 บ้านหนองกก   
133 30030134 บ้านหลุมเงิน   
134 30030135 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร   
135 30030136 บ้านเมืองปักสามัคคี   
136 30030138 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)   
137 30030139 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี   
138 30030140 บ้านวังตะเคียน   
139 30030141 บ้านพัดทะเล   
140 30030142 บ้านลำนางแก้ว   
141 30030143 บ้านเก่าปอแดง   
142 30030144 บ้านขี้เหล็ก   
143 30030145 บ้านคลองเตย   
144 30030146 บ้านโป่งสามัคคี   
145 30030147 วัดโพธินิมิตร   
146 30030148 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)   
147 30030149 สะแกราชวิทยาคม   
148 30030150 วัดใหม่สำโรง   
149 30030152 วัดโพนทราย   
150 30030153 หนองชุมแสงศรัทธาคาร   
151 30030154 บ้านพุปลาไหล   
152 30030155 บ้านหนองโดน   
153 30030156 บ้านปลายดาบ   
154 30030157 บ้านไทยสามัคคี   
155 30030158 บ้านบุไผ่   
156 30030159 บ้านคลองกุ่ม   
157 30030160 บ้านคลองหินร่อง   
158 30030162 บ้านระเริง   
159 30030163 บ้านหนองไม้สัก   
160 30030164 บ้านไทรงาม   
161 30030165 บ้านคลองทุเรียน   
162 30030166 บ้านคลองบง   
163 30030167 บ้านศาลเจ้าพ่อ   
164 30030168 บ้านซับไทรทอง   
165 30030169 บ้านน้ำซับ   
166 30030170 บ้านบุตะโก   
167 30030171 บ้านคลองทราย   
168 30030172 เจียรวนนท์อุทิศ 2   
169 30030173 บ้านคลองใบพัด   
170 30030174 บ้านคลองสะท้อน   
171 30030175 บ้านท่าวังไทรสามัคคี   
172 30030176 บ้านวังหมี   
173 30030177 บ้านโคกสันติสุข   
174 30030178 บ้านโนนสาวเอ้   
175 30030179 บ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ )   
176 30030180 บ้านซับเต่า   
177 30030181 บ้านโนนเหลื่อม   
178 30030182 ด่านอุดมวิทยา   
179 30030183 บ้านบะใหญ่   
180 30030184 บ้านวังน้ำเขียว   
181 30030185 บ้านหนองแวง   
182 30030186 บ้านหนองโสมง   
183 30030187 บ้านห้วยน้ำเค็ม   
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Copyright © 2567
พัฒนาโดย นายภานุชิต วัดกระโทก ICT สพป.นครราชสีมา เขต 3