พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นางพิมพ์นภา พงษ์ธนณัชศุภดา
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
งานหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย