ศึกษานิเทศก์ สพป นม 3

เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้
100%

     การจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยงตั้งแต่หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งรวมถึงกรนิเทศภายในที่สอดรับกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑) เนื้อหาแต่ละวิชาไม่แยกออกจากกัน เชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะและประสบการณ์ให้มีความสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม
๒) ลดความซ้ำซ้อนทั้งเนื้อหาและภาระงาน
๓) ลดเวลาเรียน
๔) ผู้เรียนมีโอกาสทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากขึ้น

กิจกรรมการนิเทศ สพป.นม.3

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learningบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนหนุนเสริม

1.โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

2.โรงเรียนบ้านครบุรี

3.โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

4.โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

5.โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา

6.โรงเรียนบ้านใหญ่

7.โรงเรียนอนุบาลครบุรี

8.โรงเรียนบ้านลำเพียก

9.โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว

10 บ้านหนองสนวน

11 บ้านสันติสุข

12 บ้านบุตะโก