ศน.เฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”
https://www.youtube.com/watch?v=nlzjwoKf3Fw

วีดีโอ : ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย
https://youtu.be/J7cYcesGLcY

วีดีโอ : แนะนำขั้นตอนการเรียนรู้หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์
https://youtu.be/1nMF6IAUz-k

วีดีโอ : หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ในโรงเรียน
https://youtu.be/MuNUJXXpEL0

▶️ กล่าวเปิดประชุม
นโยบายและการขับเคลื่อนการขยายผลการเรียนรู้หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ ในสถานศึกษาของสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ
โดย ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

▶️ ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”
🔹️การรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในยุคดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย
และสร้างสรรค์
โดย พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
🔹ที่มาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” และความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดย นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
🔹แนะนำสื่อการเรียนรู้หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” และการเรียนรู้ผ่านทาง Online Learning Platform
โดย ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว และ ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
🔹️บทบาทของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”
โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

5/5