ศน.พรทวีคุณ ศิริคุณ 


มุ่งนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน รวมพลังเครือข่ายวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นอ่านเขียนคิดขั้นสูง ตามบริบท และตามศักยภาพ
นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 3