งานประกันคุณภาพทางการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในวันที่ 25 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารดาวน์โหลด

1.กฏกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561
2.แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

3.เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
4.เล่ม 2 การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
5.เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา
6.เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
7.เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก