ก.ต.ป.น.

เอกสารเผยแพร่

  1. ผลงาน Best Practice
  2. แผนกลยุทธ์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ

สพป.นม.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพท. (ก.ต.ป.น.)