Username เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข

Username เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ พี่โต้ย อรวรรณ วิริยะจารุ)
username ที่ใช้ทั่วไปควรเป็นชื่อที่ผู้ใช้จำง่าย สำหรับ password ควรมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขนะคะ

 

สร้างเมื่อ 2019-07-12 15:23:33
แสดงความคิดเห็น