วันนี้อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ ท่านได้ความรู้มากน้อยเพียงใด

5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อยน้อย 1 น้อยที่สุด

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ -)
งง

 

สร้างเมื่อ 2019-07-22 13:16:50
แสดงความคิดเห็น 2 (ชือผู้ตอบ Suprak)
3 แบบมึนตึบ

 

สร้างเมื่อ 2019-07-11 15:06:57
แสดงความคิดเห็น 3 (ชือผู้ตอบ นะ)
ง่วงงงง

 

สร้างเมื่อ 2019-07-11 15:06:54
แสดงความคิดเห็น