ที่ ชื่อเรื่อง ผู้ที่บันทึก กลุ่ม วันที่บันทึก
1 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-09-14 23:21:54
2 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาวพิชญ์สุกานต์ จรพุทธานนท์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-09-18 13:54:58
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาวพิชญ์สุกานต์ จรพุทธานนท์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-09-16 11:04:22
4 ขอดูคะแนนสอบ นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-09-16 09:27:39
5 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ นางสาวพิชญ์สุกานต์ จรพุทธานนท์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-09-15 16:41:01
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 18,000 BTU จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญ์สุกานต์ จรพุทธานนท์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-09-08 19:30:30
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 18,000 BTU จำนวน 5 ชุด นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-09-02 15:13:57
8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-08-28 20:08:42
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-08-25 10:17:27
10 เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-08-20 16:38:25
11 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-08-20 16:35:26
12 รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-08-17 12:10:13
13 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-08-11 16:11:30
14 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-08-11 13:00:16
15 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-08-10 15:24:22
16 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-08-07 14:45:49
17 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-08-07 14:23:32
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-08-06 11:19:48
19 งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2563 นางวนิดา จันทคุปต์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-08-06 10:41:29
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-08-05 11:15:01
21 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-08-05 10:39:47
22 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-07-31 14:36:36
23 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-07-30 16:44:23
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมระบบปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-07-30 16:35:09
25 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-07-30 16:27:07
26 ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-07-30 16:25:33
27 อบรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-07-30 09:31:07
28 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-07-30 09:25:20
29 การอบรมพัฒนาวิทยฐานะและเก็บชั่วโมงพัฒนาจากหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ปีการศึกษา 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-07-30 09:18:41
30 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-07-29 17:06:54
31 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-07-22 14:55:49
32 โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-07-22 14:51:50
33 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-07-15 11:10:42
34 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-07-15 10:09:00
35 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-07-14 13:39:17
36 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-07-14 10:09:12
37 โรงเรียนครบุรีวิทยารับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ กลุ่มอำนวยการ 2020-07-09 13:56:12
38 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมระบบปฏิบัติการ นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-07-09 09:32:32
39 การประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-06-30 15:55:56
40 สำรวจข้อมูลครูต่างชาติ(ครูชาวฟิลิปปินส์) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-06-26 13:05:15
41 การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.)รุ่นที่75 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-06-24 11:39:03
42 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-06-17 20:07:56
43 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ่ตามมาตรา 38 ค. (2) นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-06-17 20:06:07
44 การศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-06-12 10:24:35
45 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-06-09 16:52:21
46 ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-06-09 16:31:25
47 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ่ตามมาตรา 38 ค. (2) นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-06-05 19:08:19
48 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามมาตรา 38 ค. (2) นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-06-05 19:06:05
49 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-06-02 15:32:03
50 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-05-27 15:34:12
51 ทุน Fulbright Foreign Language Taching Assistant Program(FLTA) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-05-27 13:00:09
52 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-05-22 15:54:27
53 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ่ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-05-19 16:19:27
54 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-05-19 15:19:26
55 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-05-19 15:12:56
56 ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-05-19 10:44:28
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-05-15 10:27:19
58 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-05-13 11:51:16
59 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-04-29 17:00:08
60 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาออนไลน์ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-04-29 13:58:36
61 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ นางศลิษา ศิริกำเนิด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2020-04-15 16:04:43
62 ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ การสอบ NT ปีการศึกษา 2562 นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-04-09 14:39:25
63 ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ การสอบ NT ปีการศึกษา 2562 นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-04-09 14:39:21
64 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-04-02 15:26:00
65 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน รร โคกกระชาย-โนนกุ่ม นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-03-30 10:04:30
66 ประกาศก่อสร้างบ้านพักครู รร วัดไม้เสี่ยว นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-03-29 11:42:05
67 ประกาศก่อสร้างบ้านพักครู รร มาบตะโกเอน นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-03-26 10:58:06
68 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู รร ชุมชนเสิงสาง นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-03-23 13:52:54
69 ประกวดราคาบ้านพักครู/สนามกีฬา นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-03-20 15:32:55
70 ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู รร บ้านลำนางแก้ว นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-03-20 11:40:04
71 การอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-03-19 14:06:57
72 ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู รร พนาหนองหิน นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-03-19 10:54:19
73 ประกวดราคาบ้านพักครู นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-03-16 15:03:03
74 ขอรับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่2) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-03-12 14:56:05
75 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ประจำปี 2562 นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-03-02 10:37:11
76 การคัดสรรรางวัล "ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ประจำปี 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-02-28 16:22:52
77 ขอเชิญร่วมเสวนาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตครู นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-02-28 16:19:26
78 แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการธุรการ 9000 ประจำปี 2562 นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-02-26 12:51:41
79 แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการนักการSP2 ประจำปี 2562 นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-02-26 12:44:53
80 แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการครูขั้นวิกฤต ประจำปี 2562 นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-02-26 12:40:28
81 แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2562 นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-02-26 12:38:18
82 แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการนักการปกติ ประจำปี 2562 นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-02-26 12:32:15
83 แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการครูวิทย์-คณิต ประจำปี 2562 นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-02-26 12:27:53
84 แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการพนักงานราชการ ประจำปี 2562 นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-02-26 11:53:35
85 แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการธุรการ 15000 ประจำปี 2562 นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-02-26 11:42:22
86 แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-02-26 11:31:09
87 แจ้งจัดส่งเอกสาร นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-02-21 14:16:14
88 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-02-21 14:10:00
89 คู่มือฝึกอบรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR นางสาววริยา เลากระโทก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2020-02-19 11:03:19
90 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-02-13 09:16:17
91 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-02-12 14:42:06
92 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-02-08 17:32:29
93 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-01-31 15:04:37
94 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-01-30 13:58:48
95 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-01-28 14:45:17
96 โรงเรียนครบุรีวิทยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นายภานุชิต วัดกระโทก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2020-01-17 14:03:39
97 ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-01-15 14:43:40
98 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-01-15 14:34:32
99 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-01-13 17:34:15
100 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-01-06 13:37:56
101 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2020-01-03 11:31:36
102 ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-12-27 11:49:45
103 การขอรับการสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-12-16 13:16:26
104 การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-12-11 11:54:06
105 การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.)รุ่นที่10 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-12-11 10:08:58
106 การสมัครคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-11-26 14:28:27
107 การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-11-26 14:22:45
108 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-11-22 09:26:35
109 โครงการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-11-22 09:19:01
110 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-11-19 13:01:18
111 ประชาสัมพันธ์ VDO clip การสร้าง web site รองรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA on line ) นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2019-10-18 10:29:13
112 การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-10-02 11:02:27
113 การเสนอชื่อนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-10-02 10:57:58
114 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-10-02 10:50:44
115 การเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-09-18 16:25:27
116 เอกสารควบคุมภายใน ประจำปี 2562 น.ส.อโรชา สุวรรณดี กลุ่มอำนวยการ 2019-09-12 13:23:36
117 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-09-06 14:09:14
118 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-08-29 11:31:43
119 โครงการเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-08-22 10:10:59
120 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-08-21 16:01:27
121 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 12 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-08-16 15:08:50
122 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-08-16 15:04:33
123 การให้ทุนสนับสนุน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-08-16 14:55:35
124 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-08-16 14:48:46
125 รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-08-16 14:43:19
126 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 นางณัฏฐกานต์ พงษ์จิรศักดิ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2019-08-09 13:54:52
127 เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-08-05 17:37:27
128 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-07-31 16:08:08
129 ปริมาณงานครูและนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62 น.ส.บังอร โหงกระโทก กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-07-31 11:09:03
130 ปริมาณงานครูและนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62 น.ส.บังอร โหงกระโทก กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-07-31 11:09:03
131 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัี้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-07-26 11:31:18
132 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-07-24 16:38:49
133 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมลูกจ้าง นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-07-24 16:34:50
134 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-07-24 16:30:55
135 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-07-24 10:02:24
136 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-07-22 17:33:23
137 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-07-15 14:54:46
138 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-07-12 14:33:40
139 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-07-09 20:45:07
140 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-07-03 10:46:13
141 ประชาสัมพันธ์โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) และโครงการ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-06-30 09:43:44
142 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. รุ่นที่ 2 - 10/2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-06-27 16:36:52
143 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ” (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-06-27 09:59:33
144 การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-06-25 15:05:08
145 การสรรหาบุคคลเข้ารับรางวัลเก๊ยรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-06-14 09:55:03
146 ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกาา ปกระจำปี 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-06-14 09:05:45
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-06-12 15:10:55
148 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-06-12 15:09:10
149 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-06-11 13:49:09
150 การคัดเลือกรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-06-10 09:32:56
151 คู่มืออบรมโปรแกรมAMSS++2562 นางศลิษา ศิริกำเนิด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2019-06-10 09:04:02
152 แก้ไขคำสั่ง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-05-31 14:46:51
153 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจกับการทำงานเป็นทีมของครู ฯ นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์ กลุ่มอำนวยการ 2019-05-29 10:19:53
154 สอ.นครราชสีมา จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่2/2562 นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ กลุ่มอำนวยการ 2019-05-10 10:33:19
155 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-05-01 14:04:36
156 ผลสอบ NT2561 น.ส.เพชรรัตน์ ศรีไทย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2019-04-30 15:38:38
157 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-04-29 10:18:53
158 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-04-29 10:14:48
159 โรงเรียนครบุรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 3 อัตรา นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ กลุ่มอำนวยการ 2019-04-26 09:47:00
160 ประชาสัมพันธ์การขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญตประกอบวิชาชีพ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-04-09 13:59:44
161 การอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-04-09 09:17:20
162 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-04-03 13:39:26
163 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-04-02 15:53:10
164 คู่มือการประเมินฯ(KRS)2562 นางศลิษา ศิริกำเนิด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2019-03-28 12:35:06
165 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-03-25 11:08:56
166 คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-03-25 10:51:46
167 ผลสอบ O-NET น.ส.เพชรรัตน์ ศรีไทย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2019-03-24 17:57:22
168 การอบรมโครงการให้ัความรู้ทางการเงิน ประจำปี 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-03-21 14:15:56
169 การคัดเลือกครูวิ่ืทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-03-21 13:56:19
170 การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-03-21 13:33:14
171 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-03-07 16:06:01
172 การเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-03-06 15:36:04
173 คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. นางศลิษา ศิริกำเนิด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2019-02-25 14:25:16
174 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางษิตาวริน ทรัพย์วราภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-02-20 15:30:50
175 สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา่ ประจำปี 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-02-16 14:24:59
176 การดำเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-02-13 17:02:18
177 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-02-13 16:55:17
178 การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-02-06 15:34:29
179 แจ้งส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2019-02-06 13:47:50
180 ส่งเพิ่มเติมเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2019-02-05 14:22:42
181 ส่งเพิ่มเติมเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2019-02-05 14:17:22
182 การเสนอชื่อปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-01-29 09:38:09
183 เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2019-01-28 11:25:42
184 ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-01-25 20:20:43
185 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น.ส.อรดา อบสุนทร กลุ่มนโยบายและแผน 2019-01-22 11:03:28
186 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด,ห้องวิทยาศาสตร์,ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน,ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2019-01-15 11:01:24
187 ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-01-13 15:20:21
188 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-01-11 15:13:37
189 การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-01-11 15:07:19
190 คู่มือการปฏิบัติงานธรุการโรงเรียนของ สพฐ. นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-01-08 14:27:17
191 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561(รอบที่ 1) นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2019-01-03 13:09:44
192 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง โครงการการครุผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นายภานุชิต วัดกระโทก ศูนย์ ICT 2018-12-28 16:15:41
193 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-12-25 10:45:35
194 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านหนองกก นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-12-07 13:18:17
195 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคาร สปช.301/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านโคกสำราญ นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-12-07 13:17:26
196 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-12-07 13:15:47
197 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านใหญ่ นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-12-03 09:33:40
198 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนศรีษะกระบือ นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-12-03 09:21:41
199 เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-11-28 16:44:22
200 เกียรติบัตรการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (เพิ่มเติม ชุดที่ 5) นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-11-27 11:22:33
201 เกียรติบัตรการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (เพิ่มเติม ชุดที่ 4) นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-11-27 11:17:41
202 เกียรติบัตรการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (เพิ่มเติม ชุดที่ 3) นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-11-27 11:02:40
203 เกียรติบัตรการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (เพิ่มเติม) นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-11-27 10:58:08
204 เกียรติบัตรการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-11-27 10:48:43
205 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-11-16 11:35:50
206 การตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) น.ส.อรดา อบสุนทร กลุ่มนโยบายและแผน 2018-10-22 15:34:03
207 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-10-11 10:48:16
208 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (กรณีเกษียณอายุราชการ) + คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-10-04 17:02:04
209 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อนาคตไทย” นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-10-03 14:03:43
210 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ของมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-10-03 13:03:07
211 การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-10-03 09:43:17
212 เอกสารประกอบการอบรม ควบคุมภายใน นายภานุชิต วัดกระโทก ศูนย์ ICT 2018-09-14 12:41:07
213 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-09-14 11:12:20
214 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-09-13 14:38:55
215 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีศึกษาศาสตร์ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-08-27 16:21:30
216 คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-08-27 15:50:37
217 เสนอชื่่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-08-25 13:34:04
218 โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 (พ.ศ.2561) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-08-20 14:23:22
219 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-08-20 11:16:07
220 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-08-16 16:50:18
221 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-08-16 16:41:08
222 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-08-16 16:34:54
223 การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต"เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-08-14 16:40:40
224 การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-08-09 11:37:41
225 โครการครูดีไม่มีอบายมูข รุ่นที่8/61 นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ กลุ่มอำนวยการ 2018-08-03 11:14:45
226 จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.61 น.ส.อรดา อบสุนทร กลุ่มนโยบายและแผน 2018-07-26 09:31:06
227 การย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561 น.ส.บังอร โหงกระโทก กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-07-25 11:48:04
228 เอกสารประกอบการอบรม โรงเรียนคุณธรรม นางนิศาชล กล้ารบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-07-24 14:42:04
229 การคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อนิทรวิชัย" ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-07-20 15:42:39
230 การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบจิตพอเพียงต้านทุจริต นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-07-16 15:19:32
231 ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 น.ส.บังอร โหงกระโทก กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-07-13 15:23:28
232 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-07-11 12:54:52
233 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-07-11 12:47:28
234 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-07-11 12:34:18
235 การกำหนด วัน เวลา ในการฝึกอบรม นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-07-04 13:00:32
236 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-07-02 14:07:55
237 คัดเลือกครูเข้ารับรางวัล Prime Minister"s Science Teacher Award 2018 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-06-28 17:50:47
238 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 3 ภาษา และประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน นางศลิษา ศิริกำเนิด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2018-06-27 19:46:24
239 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2561 นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-06-27 16:07:23
240 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2561 นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-06-27 16:05:16
241 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน นางศลิษา ศิริกำเนิด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2018-06-27 10:49:31
242 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.  ขอเชิญรับชมการประชุมทางไกล เรื่องการประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-06-27 08:46:09
243 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น.ส.อรดา อบสุนทร กลุ่มนโยบายและแผน 2018-06-26 12:55:12
244 นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นายธานินทร์ ศิริกำเนิด กลุ่มอำนวยการ 2018-06-25 11:01:53
245 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานครราชสีมา เขต 3 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-06-21 10:59:30
246 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางศลิษา ศิริกำเนิด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2018-06-21 10:17:19
247 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 นางศลิษา ศิริกำเนิด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2018-06-21 09:53:23
248 โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-06-20 16:27:21
249 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นางศลิษา ศิริกำเนิด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2018-06-20 15:16:01
250 ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-06-12 16:18:08
251 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-06-12 11:55:26
252 คณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายภานุชิต วัดกระโทก ศูนย์ ICT 2018-05-31 08:49:54
253 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-05-25 16:30:54
254 โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-05-19 12:47:29
255 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-05-16 08:20:22
256 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร รับครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ กลุ่มอำนวยการ 2018-05-13 12:06:17
257 แจ้งให้ข้าราชการครูผู้สมัครพัฒนา (ตามรายชื่อรอการตรวจสอบข้อมูล) ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ในระบบการพัฒนาครู TEPE Online นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-05-13 11:42:27
258 แจ้งให้ข้าราชการครู ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ในระบบการพัฒนาครู TEPE Online นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-05-12 16:46:57
259 ประกาศผลการคัดเลือก 38 ค (2) สพป.นครราชสีมา เขต 3 ที่ว่าง นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-05-02 16:41:47
260 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-04-30 15:20:06
261 ประชาสัมพันธ์โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู คร้ั้งที่12 พ.ศ.2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-04-30 13:42:14
262 การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-04-27 11:24:59
263 แจ้งข้าราชการครูกรอกแบบคำร้องขอรหัสผ่านใหม่สำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th กรณีลืมรหัสผ่าน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-04-20 10:44:21
264 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-04-18 11:35:39
265 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-04-16 17:23:14
266 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณ" แบบออนไลน์ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-04-11 17:36:29
267 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง โครงการครูผูัทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-04-10 17:21:18
268 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-04-04 14:08:55
269 แนวทางการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-04-04 11:45:13
270 บทสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-04-04 11:33:01
271 คู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-04-04 11:29:05
272 ภาษาอังกฤษสู่อาเซี่ยน นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-04-04 10:48:22
273 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-03-29 16:13:50
274 การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-03-28 16:44:44
275 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559-2562 น.ส.อรดา อบสุนทร กลุ่มนโยบายและแผน 2018-03-27 11:10:06
276 ประกาศรับย้าย/โอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-03-22 18:50:31
277 แจ้งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ น.ส.อรดา อบสุนทร กลุ่มนโยบายและแผน 2018-03-20 14:25:24
278 คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-03-13 16:51:24
279 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-03-08 16:53:51
280 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-03-08 10:12:56
281 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2018-03-08 10:07:44
282 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-03-02 17:21:28
283 การสร้่างแห่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-03-02 16:01:02
284 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพีงมีพีงได้ของลุกจ้างฯ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-03-02 15:54:43
285 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิท นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-03-02 15:51:14
286 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-03-02 15:48:48
287 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-02-28 14:55:52
288 แบบสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-02-19 15:22:25
289 แบบสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-02-19 15:18:00
290 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ + ครูขั้นวิกฤต นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-02-17 16:46:07
291 คู่มือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-02-13 11:41:52
292 คู่มือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-02-13 11:31:28
293 คู่มือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-02-13 10:43:55
294 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 - ม.3 นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2018-02-13 10:32:29
295 ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-02-09 11:13:20
296 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-02-09 10:56:11
297 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ + ครูขั้นวิกฤต นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-02-07 10:27:13
298 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และไม่มีสิทธิสอบ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-02-06 16:20:46
299 มาตการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็อัตราจ้าง นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-02-05 17:59:44
300 การเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-02-02 13:45:40
301 โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-02-02 13:24:19
302 การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-01-31 15:07:31
303 ประกาศผลการคัดเลือก 38 ค (2) นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-01-29 09:54:01
304 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-01-26 18:10:14
305 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-01-25 14:08:52
306 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-01-25 14:02:05
307 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-01-25 11:52:46
308 ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-01-24 11:02:38
309 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-01-24 10:53:47
310 ประกาศรับสมัครอัตราจ้างสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-01-24 10:48:44
311 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-01-23 16:56:04
312 การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-01-19 10:58:30
313 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2018-01-12 12:47:02
314 ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-01-11 09:18:20
315 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค(2) ที่ว่าง นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2018-01-08 13:35:04
316 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-12-29 20:54:44
317 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-12-29 12:14:07
318 หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.)รุ่นที่ 5 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-12-29 12:07:09
319 การคัดเลือกรางวัลเลิศรัฐ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-12-29 11:50:04
320 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-12-29 11:15:11
321 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-12-14 16:22:05
322 ขอเชิญเข้าร่วม “สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราชบ้างเอง” นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-12-06 16:07:13
323 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-12-06 13:49:16
324 การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-11-27 12:08:17
325 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-11-24 16:10:31
326 ประกาศสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2017-11-16 09:41:10
327 การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-11-07 11:37:02
328 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-11-01 14:37:09
329 การประสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-11-01 09:31:43
330 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-10-30 14:27:28
331 การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-10-20 11:59:32
332 การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-10-20 11:58:30
333 การประชุมสัมมนาโครงการ "พัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่" นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-10-11 11:20:58
334 รางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-10-05 10:16:38
335 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-10-03 10:19:10
336 ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-09-26 13:27:19
337 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2017-09-21 14:17:45
338 คู่มือและแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน นายภานุชิต วัดกระโทก ศูนย์ ICT 2017-09-08 09:06:46
339 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 62 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-09-07 14:46:54
340 ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-08-30 14:03:09
341 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-08-30 13:58:38
342 การสึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 ประจำปีงบประมาณ 2561 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-08-29 12:09:05
343 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมโครงการฝึกครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-08-23 13:39:59
344 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 10 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-08-22 14:04:30
345 คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2017-08-17 11:22:00
346 การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-08-17 10:47:10
347 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์ กลุ่มอำนวยการ 2017-08-11 09:16:00
348 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์ กลุ่มอำนวยการ 2017-08-11 09:06:12
349 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-08-03 07:50:00
350 การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-31 16:18:13
351 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2017-07-29 16:37:22
352 แจ้งพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตฯ ประจำปี ๒๕๖๐ นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2017-07-25 11:13:03
353 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2017-07-21 13:52:04
354 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษษที่ยั่งยืน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-13 17:00:55
355 โครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-13 16:49:48
356 รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ประจำปี 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-13 16:03:23
357 การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-13 15:55:59
358 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-13 15:09:08
359 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-13 14:15:05
360 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-06 13:49:24
361 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-06 13:42:55
362 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-06 13:34:24
363 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน 38 ค (2) นางรัตดา คูณมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2017-07-05 16:44:33
364 ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-07-04 16:17:09
365 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีในสถานศึกษา นางขวัญเรือน รุ้งตาล หน่วยตรวจสอบภายใน 2017-06-29 20:06:09
366 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-06-28 12:46:03
367 โครงการยกย่องบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-06-28 11:41:00
368 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-06-28 11:02:12
369 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-06-27 09:59:17
370 ศูนย์การค้าเทอร์นอล21 โคราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ กลุ่มอำนวยการ 2017-06-22 15:33:54
371 ด่วน! ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมดอายุ รีบต่ออายุก่อนวันที่ 6 มิ.ย. 2560 (ล่าช้าเสียเดือนละ 200 บาท) นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ กลุ่มอำนวยการ 2017-06-02 09:13:55
372 บ้านวังหิน บ้านหนองนมนาง บ้านหลุ่มเงิน บ้านหนองตาด ติดต่อ อ.วิลาศิณี 084-4167213 โรงเรียนมารีย์วิทยา โครงการโรงเรียนพี่ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ กลุ่มอำนวยการ 2017-06-01 15:23:35
373 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-05-26 16:03:23
374 ประชาสัมพันธ์การอบรม (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-05-26 12:39:09
375 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ม.นเรศวร ประจำปี 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-05-22 16:04:31
376 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-05-22 15:56:24
377 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-05-17 11:11:41
378 คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข น.ส.พรพิมล เปล่งคงคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2017-05-15 10:46:59
379 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-05-02 17:06:31
380 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-04-28 14:10:29
381 แผนปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมาเขต 3 ปี 2560 นายภานุชิต วัดกระโทก ศูนย์ ICT 2017-04-18 09:46:29
382 การคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-04-05 11:47:50
383 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-03-27 14:57:33
384 การสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-03-24 10:16:59
385 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-03-21 14:45:54
386 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-03-20 18:08:27
387 การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-03-20 18:00:49
388 การดำเนินการทดสอบการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาตร์ช่วงชั้นที่ 3 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-03-10 09:54:00
389 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-03-08 14:30:58
390 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-03-07 14:39:07
391 การรายงานข้อมูลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-03-07 13:56:42
392 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2017-02-26 17:04:37
393 ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2017-01-21 20:40:42
394 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2016-11-25 16:23:20
395 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2016-10-27 21:35:33
396 ตัวชี้วัดการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2016-10-26 15:59:08
397 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2016-10-21 09:56:52
398 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรณีปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน นางดารุณี สาธร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2016-09-29 15:53:46
399 รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน นางษิตาวริน ทรัพย์วราภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2016-09-02 11:04:12
400 ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 นายภานุชิต วัดกระโทก ศูนย์ ICT 2016-09-01 13:27:46
401 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 นายภานุชิต วัดกระโทก ศูนย์ ICT 2016-08-29 13:30:58
402 แจ้งรายงาน แบบประเมินความพึงพอใจในโครงการคูปองพัฒนาครู ปี 2559 นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2016-08-23 10:35:12
403 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รร.เจียรวนนท์อุทิศ 2 นายภานุชิต วัดกระโทก ศูนย์ ICT 2016-08-15 10:56:59
404 รับสมัครลูกจ้างชั่วครางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รร.ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นายภานุชิต วัดกระโทก ศูนย์ ICT 2016-07-15 14:33:12
405 โรงเรียนครบุรีวิทยารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ กลุ่มอำนวยการ 2016-07-06 11:22:49
406 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2016-06-27 16:20:55
407 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสภานักเรียน น.ส.คนึงนิต อินทรกระโทก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2016-06-15 14:29:57
408 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน น.ส.คนึงนิต อินทรกระโทก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2016-06-15 14:24:25
409 ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ รร.ปักธงชัยชุณหะวัณฯ นายภานุชิต วัดกระโทก ศูนย์ ICT 2016-06-10 09:23:11
410 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2016-06-09 13:54:23
411 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา นางเกดสุชา ทองน้อย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2016-06-09 11:43:38
 © 2016 ภานุชิต วัดกระโทก ICT สพป.นครราชสีมาเขต 3