วัตถุประสงค์ สพป.นครราชสีมา เขต 3

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล
2. เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เชื่องโยงกิจกรรมเกิดการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานหลักของหน่วยงานภารกิจสู่สาธารณะ
4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
5. เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ Knowledge Management นำสู่แนวทางการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดกระจาย ความรู้ขององค์กรสู่สาธารณะเกิดการต่อยอดของความรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

แบบทดสอบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

แบบทดสอบ

วิทยาการคำนวนระดับอนุบาล

แบบทดสอบ

ระเบียบงานสารบรรณ

แบบทดสอบ

ต้านทุจริตศึกษา

แบบทดสอบ

Basic English Gamma

คณะที่ปรึกษา

1. นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 3

2. นายปรีชา กำพุฒกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 3

3. นายศราวุธ พิมละมาศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 3

4. นายสุริยนต์ กัลยาณี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 3

คณะผู้จัดทำโดย

1. นายธนู ฤทธิกูล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2. นางขวัญเรือน รุ้งตาล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

3. นางเกดสุชา ทองน้อย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

4. นางศลิษา ศิริกำเนิด ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

5. นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

6. นางชนิกานต์ โสภาพิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

7. นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

8. นางสาวสรารัตน์ ฉลองกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

9. นางปาริชาติ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

10. นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

11. นางพิมพ์ณภา พงษ์ธนณัชศุภดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ