คำชี้แจงการใช้งานระบบ

ห้ผู้เข้าใช้งานศึกษาเอกสาร ใบความรู้ต่างๆ ก่อนเข้าทำแบบทดสอบ เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหา เกณฑ์การประเมิน ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนเกินร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินความรู้ (จัดส่งเป็น PDF ไฟล์ทาง e-Mail)