กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางวนิดา จันทคุปต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววริยา เลากระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางดาวเรือง กิตติศักดิ์ชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุรกานต์ บุญทวี
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุภาภรณ์ มะลิใหม่
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวพรรัตน์ สาดกระโทก
ลูกจ้างชั่วคราว