กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายธนู ฤทธิกุล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางฐิตารีย์ จุฑางกูร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางชนิกานต์ โสภาพิศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางปาริชาติ สมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสรารัตน์ ฉลองกลาง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายศุภสัณห์ วันทาสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเจษฎาภรณ์ ตุลพิพาก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนิศาชล กล้ารบ
ลูกจ้างประจำ