กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

นางพิสมัย คำสาริรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวคนึงนิต อินทรกระโทก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย อินทวัฒน์วงษา
นางสาวพรพิมล เปล่งคงคม
นางฐิตินันท์ นวลละออง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสิรดา ทองอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางณัฏฐกานต์ พงษ์จิรศักดิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา มีสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ