กลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าง ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางษิตาวริน ทรัพย์วราภรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางรัตดา คูณมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางดารุณี สาธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวศิวาพร สาคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวบังอร โหงกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลปฏบัติการ
นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสมศรี เสร็จกิจ
พนักงานราชการ ช่วยราชการ
นายอภิศักดิ์ เสนา
พนักงานราชการ ช่วยราชการ