กลุ่มนโยบายและแผน

นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวสุมล ศิริปรุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรุ้งรัตตา วรรณเสถียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอรดา อบสุนทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธัญสุดา แสนลือชา
ลูกจ้างชั่วคราว