กลุ่มนโยบายและแผน

นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวสุมล ศิริปรุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอรดา อบสุนทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน