กลุ่มอำนวยการ

นายธานินทร์ ศิริกำเนิด
อำนวยการกลุ่ม
นางศลิษา ศิริกำเนิด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์
นักประุชมสัมพันธ์ชำนาญการ
นางดวงใจ เลิศภูมิจิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายดิฐกร พรหมคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอโรชา สุวรรณดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเพ็ญพิชชา เยาว์สูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวชิรพล เทียบโพธิ์
ช่างไม้ 4
นายสุเทพ ผายฉิมพลี
ช่างไม้ 4
นายกุศล ฉวีโชติ
ช่างไม้ 4
นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายเกรียงไกร เสยกระโทก
ลูกจ้างชั่วคราว
นายมานะ หงษ์เสถียร
ยาม
นายไชยรัตน์ เฉิดจังหรีด
ยาม
นางสายพิณ แย้มกระโทก
ลูกจ้างชั่วคราว