ผู้บริหาร

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายปรีชา กำพุฒกลาง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3