วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นองค์กรพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความเป็นไทยสู่สากล

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
2. เสริมสร้างสังคมทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการศึกษา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นหน่วยงานการผลิต และการบริการที่เข้มแข็ง มีคุณภาพบนพื้นฐานความรู้สู่สากล

ค่านิยมองค์กร
          ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวสู่สากล