เดือน: ตุลาคม 2019

0 Comment
Posted in ประกาศนโยบาย

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ สพป.นครราชสีมา เขต 3

0 Comment
Posted in ประกาศนโยบาย

มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

0 Comment
Posted in ข่าวจากสพป.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562

0 Comment
Posted in ประกาศนโยบาย

มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของ สพป.นครราชสีมา เขต 3

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2562

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

มุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำปี 2562

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในประจําปี 2562

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสำรวจวัดแวววัดความถนัดด้านอาชีพ