เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สนง.เลขาธิการคุรุสภา เปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธ …
อ่านเพิ่มเติม

เรียนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง( …
อ่านเพิ่มเติม

เรียนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ม.ธรรมศาสตร์ เปิดอบรมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสัง …
อ่านเพิ่มเติม

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ด้วยชมรมลูกจ้างส่วนราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 จัดโครงการเกษียณอ …
อ่านเพิ่มเติม